روزنامه شرق- برانكو سرمربي خوبي نيست - دوشنبه, 9 آبان 1390