روزنامه شرق- دربي ايتاليا به نام يووه- دوشنبه, 9 آبان 1390