روزنامه شرق- تيم ايران پس از عربستان دوم شد - دوشنبه, 9 آبان 1390