روزنامه شرق- خادم، چهره ورزشي مدير قابل- دوشنبه, 9 آبان 1390