روزنامه شرق- ملي‌پوشان در تيم‌هاي مربيان تيم‌ملي- دوشنبه, 9 آبان 1390