روزنامه شرق- كفاشيان بيش از اندازه مطيع مديران بالا‌دستي است- دوشنبه, 9 آبان 1390