روزنامه شرق- تاريخچه بشر از مديترانه- دوشنبه, 9 آبان 1390