روزنامه شرق- درباره چاپ يك كتاب خوب- دوشنبه, 9 آبان 1390