روزنامه شرق- شاه‌عباس؛ سنگدلى كه به افسانه بدل شد- دوشنبه, 9 آبان 1390