روزنامه شرق- غوغاي مته‌ها در دربند- دوشنبه, 9 آبان 1390