روزنامه شرق- دركه در تسخير آپارتمان‌ها، رستوران‌ها و زباله‌ها- دوشنبه, 9 آبان 1390