روزنامه شرق- دختران هندي ديگر نخواسته نيستند- دوشنبه, 9 آبان 1390