روزنامه شرق- ماشين تپل براي افراد چاق- دوشنبه, 9 آبان 1390