روزنامه شرق- ساختار شبكه‌هاي ارتباطي در شهر- دوشنبه, 9 آبان 1390