روزنامه شرق- چالش‌هاي معماري شهري معاصر- دوشنبه, 9 آبان 1390