روزنامه شرق- گران‌ترين خانه‌هاي جهان- دوشنبه, 9 آبان 1390