روزنامه شرق- نصر و پارس جزو خاطره‌ها شدند- دوشنبه, 9 آبان 1390