روزنامه شرق- آپارتمان‌هايي پر از گل- دوشنبه, 9 آبان 1390