روزنامه شرق- به فضاي ورودي خانه خود اهميت دهيد- دوشنبه, 9 آبان 1390