روزنامه شرق- اگر روي گواهينامه‌ها ثبت شود...- دوشنبه, 9 آبان 1390