روزنامه شرق- تاريخچه جالب اختراعي براي پدر و مادرها- دوشنبه, 9 آبان 1390