روزنامه شرق- اگر تا آخر سال تكليف روشن نشود...- دوشنبه, 9 آبان 1390