روزنامه شرق- آنها از پايان، آغازي جديد مي‌سازند- دوشنبه, 9 آبان 1390