روزنامه شرق- اينترنت پرسرعت روياي كاربران ايراني- دوشنبه, 9 آبان 1390