روزنامه شرق- كوروش، مداراگر و انسان‌محور- شنبه, 7 آبان 1390