روزنامه شرق- نقش عوامل انساني و محيطي در سوانح هوايي- شنبه, 7 آبان 1390