روزنامه شرق- فرود بدون چرخ را مسافران احساس نکردند- شنبه, 7 آبان 1390