روزنامه شرق- مرگ روزانه 60 ایرانی در تصادفات رانندگی - چهارشنبه, 4 آبان 1390