روزنامه شرق- بيژن الهي با تاخير- چهارشنبه, 4 آبان 1390