روزنامه شرق- اسامي افراد تحريم شده از سوي اتحاديه اروپا- پنجشنبه,21 مهر 1390