روزنامه شرق- «اين قيافه مشكوك» مستند شد- یک شنبه,17 مهر 1390