روزنامه شرق- تماشاي جهان كهنسال زخمي- یک شنبه,17 مهر 1390