روزنامه شرق- فلسفیدن در پرانتز- پنجشنبه,14 مهر 1390