روزنامه شرق- چرا «جدايي نادر از سيمين»- شنبه,26 شهریور 1390