روزنامه شرق- جريان انحرافي از مسير ولايت خارج شده است- شنبه,26 شهریور 1390