روزنامه شرق-نادر و سيمين مسافر اسكار- شنبه,26 شهریور 1390