روزنامه شرق- اسلام و دموكراسي سازگارند- شنبه,26 شهریور 1390