روزنامه شرق- پاسخگوي سركوب مردم خود باشيد- شنبه,26 شهریور 1390