روزنامه شرق- آوردِ فارسي وآيسخولوس - چهارشنبه,16 شهریور 1390