روزنامه شرق- تاج ، قهرماني را پس گرفت- پنجشنبه,27 مرداد 1390