روزنامه شرق-رمزگشايي انتخابات 88 به روايت مطهري- سه شنبه,25 مرداد 1390