روزنامه شرق- رهبري مايل نيستند اصولگرايان با بيش از يك فهرست انتخاباتي بيايند- شنبه,22 مرداد 1390