روزنامه شرق- آزمون يك سنت تاريخي در عصر جهاني- شنبه,22 مرداد 1390