روزنامه شرق-يكه‌تازي حاجي در سيما- شنبه,22 مرداد 1390