روزنامه شرق- آغاز طرح ضربتی جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌- شنبه,22 مرداد 1390