روزنامه شرق- آشفتگي قماش‌فروش‌ها با ماليات بر ارزش افزوده- شنبه,22 مرداد 1390