روزنامه شرق- روز خبرنگار و مطبوعات مستقل- دوشنبه,17 مرداد 1390