روزنامه شرق- موج دوم در بازار سكه- دوشنبه,17 مرداد 1390