روزنامه شرق- قرارگاه خاتم، جايگزين شركت‌هاي بزرگ خارجي- دوشنبه,17 مرداد 1390