روزنامه شرق-تلاش گروهي و اعتماد متقابل- یک شنبه,16 مرداد 1390